Naujienos

Atgal

Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimas

2017 02 01

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimas ir eksploatacija.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas ar kaimo gyvenamoji vietovė):
Kauno m. sav. (Petrašiūnų sen.), Kauno r. sav. (Neveronių, Karmėlavos sen.), Jonavos r. sav. (Bukonių, Dumsių, Kulvos, Užusalių, Žeimių sen.), Kėdainių r. sav. (Šėtos, Truskavos sen.), Panevėžio r. sav. (Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Vadoklių, Upytės sen.), Pasvalio r. sav. (Joniškėlio apylinkių, Namišių, Pušaloto, Saločių, Vaškų sen.).
Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas (trumpai apibūdinama planuojama ūkinė veikla):
Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitoje įvertintos dvi planuojamos geležinkelio ir jo infrastruktūros objektų alternatyvos. Pasirinkta optimali planuojamos geležinkelio linijos alternatyva Nr. 1.
Planuojamos geležinkelio linijos techninės charakteristikos nustatytos vadovaujantis 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1299/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninių sąveikų specifikacijų (TSS) 4.2.1 punktu:
  • planuojamo geležinkelio linija yra P2-F1 (keleivių ir krovinių vežimo mišrus eismas);
  • ašies apkrova – 22,5 t;
  • gabaritas – GC;
  • geležinkelio linijos greitis – 200–250 km/h keleiviniams traukiniams, 100–120 km/h prekiniams traukiniams;
  • traukinio ilgis – 740–1050 m;
  • naudingas perono ilgis – 200–400 m.
Planuojama įrengti geležinkelio linija bus elektrifikuota bei dvikelė, 1435 mm vėžės pločio, su stotimis Kaune ir Panevėžyje. Geležinkelio linijos aprūpinimui elektros energija kas 1 km yra numatoma įrengti transformatorines. Geležinkelio linijos elektrifikacijai numatomos pastatyti elektros traukos pastotės.
Keleivinių traukinių eismas numatomas apytikriai nuo 6.00 iki 24.00 val., 2 valandų intervalu. Prekinių traukinių eismas numatomas organizuoti nakties metu nuo 24.00 iki 6.00 val. Sekmadieniais numatomi geležinkelio linijos tikrinimo bei priežiūros darbai, todėl keleivinių traukinių grafikas nustatomas skirtingai nei kitomis savaitės dienomis
Šioje PAV ataskaitoje poveikis aplinkai dėl numatomo planuoti Lokomotyvų bei vagonų aptarnavimo centro (toliau – LVAC) ir 1435 mm pločio vėžės kelyno veiklų nevertinamas. Šių objektų poveikis numatomas vertinti kitų projektų metu. Pradėjęs rengti LVAC ir 1435 mm pločio vėžės kelyno projektus, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, AB „Lietuvos geležinkeliai“) visuomenę informuos nustatyta tvarka.
Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis (planuojama ūkinė veikla leistina/neleistina), priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:
Aplinkos apsaugos agentūros 2017-02-01 raštu Nr. (28.1)-A4-1134 priimtas sprendimas: planuojama ūkinė veikla – Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimas ir eksploatacija – leistina pagal parengtą PAV ataskaitą ir joje numatytą alternatyvą Nr. 1, įgyvendinus PAV ataskaitoje numatytas aplinkosaugines priemones, įvykdžius minėto sprendimo 10 punkte nustatytas sąlygas.
 
 
 
10 priedas. Poveikio aplinkai vertinimo brėžinys:
 
16 priedas. „Triukšmo sklaidos žemėlapiai“ su triukšmo mažinimo priemonėmis: